بازرسی سرزده مدیرکل ومعاونین تعزیرات حکومتی استان همدان از میدان مرکزی میوه وتره بارهمدان

به گزترش عصر همدان؛ صبح امروز مدیرکل ومعاونین تعزیرات حکومتی استان همدان از میدان مرکزی میوه وتره بارهمدان با همراهی معاون بازرسی ونظارت وتیم بازرسی سازمان صمت، نیروی انتظامی بازدید کردند.

هدف از این بازرسی برسی حاشیه سود میوه وتره بار از میدان بار تا مغازه های سطح شهر و قیمتی که به دست مصرف کننده می رسد بود.

آخرین مطالب