اقتدار، آرامش، امنیت، شکوه

آخرین ویرایش در:
نیروی انتظامی اقتدار، آرامش، امنیت، شکوه را برای کشور به ارمغان می آورد.

به گزارش عصر همدان؛  در واکنش به تحریم ناجا توسط آمریکا در کلیپی به نقش نیروی انتظامی در تامین امنیت کشور و  همچنین به معرفی شهید ناجا از شهر همدان سردار شهید سعید رنجبران  پرداخته شده است.

 

آخرین مطالب