مقایسه عملکرد ایران با کشورهای غربی در مبارزه با کرونا

آخرین ویرایش در:
موشن گرافیکی از مقایسه عملکرد ایران با کشورهای غربی در مبارزه با کرونا تهیه شده است.

 

به گزارش عصر همدان؛ با توجه به شیوع کرونا در کل جهان، ایران در مقایسه با کشورهای غربی در مبارزه با کرونا بسیار موفق عمل کرده است به همین منظور موشن گرافیکی به همراه مستندات در این خصوص تهیه شده است.

آخرین مطالب