بیشترین بازدیدها

یادداشت

هر رویداد یک فرصت؛

«وسعت بزرگ» رسانه ای علیه کارآمدی «نظام سلامت» کشور ایجاد شده است/ اجرای طرح «فروپاشی روانی» مردم در رسانه های معاند

 در حالیکه به اذعان بسیاری از کارشناسان خارجی نوع عملکرد و مواجهه ایران با ویروس کرونا بسیار خوب بوده، اما ادراک سازی ناتوانی و فروپاشی روانی در جمهوری اسلامی برای مقابله با کرونا، مهمترین راهبرد جریان معارض انقلاب اسلامی در جبهه رسانه ای است.

به گزارش عصر همدان؛ بعد از شیوع کرونا و رخ نمایی و قدرت نمایی نظام سلامت کشور و سرآمد شدن بهداشت و درمان در بین کشور های جهان، رسانه های غربی و عربی برای زیر سوال بردن مهمترین نقطه قوت فعلی کشور در دیدگان جهانیان در هماوردی رسانه ای که امروزه بعنوان جنگ های رسانه ای شناخته می شود جبهه به وسعت بزرگی در برابر نظام جمهوری اسلامی ایجاد کردند تا در مواجهه نرم بتوانند راهبرد های اصلی خود که همان ادراک سازی ناتوانی در جمهوری اسلامی برای مقابله با کرونا است را به نمایش بگذارند.

 در این راهبرد اساسی که بر مبنای هر بحران و حتی هر رویداد یک فرصت برای  شکست هیمنه جمهوری اسلامی طراحی شده است تلاش می شود تا به محض هر رویداد و حادثه غیر معمولی اعم از سیل، زلزله، طوفان یا بیماری، توانایی مدیریتی جمهوری اسلامی به چالش کشیده شود و مهمترین مسئله در این راهبرد نشان دادن وجهه ای ناکارآمد است.

هر چند می توان گفت این راهبرد و روش رسانه ای مسئله ای است که از روزهای آغازین انقلاب اسلامی توسط رسانه های معارض در پیش گرفته شده است اما امروز و با گسترش فضای ارتباط تعاملی در جهان و دسترسی راحت تر و سریعتر به رسانه های متنوع برای مردم، میزان آن شدت گرفته است.

ایجاد تصویری آشفته و بدون سلسله مراتب مدیریتی از جمهوری اسلامی در مواقع بحرانی، از آن جهت مسئله مهم و قابل اعتنا است که ضعف رسانه ای مفرط در جریان داخلی و برخی همراهی های جریان سیاسی تجدید نظرطلب با رسانه های معارض در داخل، دلهره و یاس مردم از توان مدیریتی حاکمیت در مواقع بحرانی را دامن می زند.

ایجاد چهره مشوش و بدون توان حکمرانی از نظام جمهوری اسلامی، نداشتن توان در انجام وظایف و به لجن کشیدن چهره مدیریتی نظام اسلامی را باید سه مسئله مهم در طراحی رسانه های جریان معارض در خصوص نحوه عملکرد نظام برشمرد.

هر چند غرب و کشورهای سطح اول جهان در بحران کرونا و بحران های طبیعی نظیر طوفان ریتا و کاترینا میزان از هم گسیختگی خود را نشان دادند اما این جبهه رسانه ای معارض با بهره گیری از شیوه های رسانه ای متعدد در عملیات روانی به دنبال ارائه مخدوش ترین و ناتوان ترین چهره و تصویر از توانایی های نظام جمهوری اسلامی در برخورد با این امور است، در حالیکه به اذعان بسیاری از کارشناسان خارجی نوع عملکرد و مواجهه ایران با کرونا بسیار خوب بوده است.

توالی و تکرار بحران، بزرگنمایی هر رویداد غیر طبیعی و بحرانی نشان دادن هر رویدادی به خودی خود در هر جامعه موجب فروپاشی روانی در آن جامعه خواهد بود و فروپاشی روانی فردی، فروپاشی روانی اجتماعی، از هم گسستگی و در نهایت نشان دادن فضایی یاس آلود و فروپاشیده هدف و ایده اصلی در این طراحی است تا در آخر به جدایی نظام از سرمایه اجتماعی خود یعنی مردم منجر شود اما در این بین ورود رسانه های داخلی علی الخصوص رسانه های جبهه انقلاب می تواند همه رشته ها را پنبه کند.

حبیب میرزایی

انتهای پیام/

آخرین مطالب