بیشترین بازدیدها

یادداشت

بحران کم آبی در همدان؛

لزوم تسریع در مدیریت الگوی کشت در محصولات کشاورزی

آخرین ویرایش در:
سهم مصرف آب در بخش کشاورزی در ایران حدود ۹۰ درصد، شرب ۸ درصد و صنعت و معدن ۲ درصد است، در صورتی‌که در کشورهای توسعه یافته سهم بخش کشاورزی ۳۰ درصد، شرب و بهداشت ۱۱ درصد و سهم بخش صنعت و معدن ۵۹ درصد است.

به گزارش میلادطهماسبی خبرنگار عصر همدان؛ با وجود اینکه نزدیک به ۷۰ درصد از سطح زمین را آب فرا گرفته است ولی «بحران آب» در بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای واقع در کمربند خشک زمین مثل ایران، روز به روز ابعاد پیچیده تری به خود می گیرد.

کشور ایران با توجه به موقعیت قرارگیری و نزدیکی به خط استوا و همسایگی با کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین تغییرات آب و هوایی و گرم تر شدن سطح کره زمین با بحران کم آبی روبرو شده است.

از طرفی شرایط مطلوب آبی هوایی و خاک حاصلخیز ایران نسبت به کشورهای همسایه سبب بهره برداری بیش از حد از زمین و منابع آبی بوده است.

افزایش رشد کشاورزی مستلزم ﺗﺪوﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ، دﻗﯿﻖ و واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮاﺳﺎس اﻫﺪاف و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در راﺳﺘﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ذیﻧﻔﻊ ﮐﺸﺎورزی در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﺳﺖ. عدم وجود الگوی کشت محصولات کشاورزی از سوی دولت و هجوم کشاورزان به کشت محصولات پر مصرف آب، ضربه ای بزرگ بر اقتصاد کشور و همچنین استفاده بیش از حد از منابع آبی را در پی دارد.

سهم مصرف آب در بخش کشاورزی در ایران حدود ۹۰ درصد، شرب ۸ درصد و صنعت و معدن ۲ درصد است، در صورتی‌که در کشورهای توسعه یافته سهم بخش کشاورزی ۳۰ درصد، شرب و بهداشت ۱۱ درصد و سهم بخش صنعت و معدن ۵۹ درصد است.

در استان همدان سرانه مصرف آب شرب و صنعتی حدودا ۱۰ درصد و سرانه آب کشاورزی ۹۰ درصد می باشد.

در استان همدان به دلیل عدم وجود الگوی کشت محصولات کشاورزی و گرایش کشاورزان به کشت محصولات پر مصرف آب، نظیر سیب زمینی، یونجه و هندوانه سبب بهره وری بیش از حد آب و زمین شده است که این امر می تواند استان را با آسیب های جدی مواجه کند.

الگوی کشت محصولات کشاورزی یعنی مطالعه، تحقیق و برنامه ریزی برای سوددهی بیشتر از کشاورزی با رعایت استفاده حداقلی از منابع آب و خاک می باشد.

مدیریت مصرف آب نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است که تعیین الگوی کشت و تغییر مصرف آب در همین راستا انجام می شود که از آن جمله می توان به توسعه شبکه های سیستم های آبیاری و فروش حجمی آب اشاره کرد.

انتهای پیام/ ط

آخرین مطالب