بیشترین بازدیدها

یادداشت

فرماندارهمدان مطرح کرد؛

‍ ساماندهی فاضلاب بلوارشهید همدانی و واحدهای ضایعاتی جاده انصارالامام همدان

محمد علی محمدی گفت: شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب بلوارشهید همدانی با عنایت به فعالیت واحدهای صنعتی، اداری و تولیدی در این مسیر نیاز به ساماندهی دارد.

به گزارش عصر همدان، محمد علی محمدی، فرماندارهمدان درگارگروه مدیریت پسماند شهرستان گفت : شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب بلوارشهید همدانی با عنایت به فعالیت واحدهای صنعتی، اداری و تولیدی در این مسیر نیاز به ساماندهی دارد.

علی محمدی، افزود : تخلیه فاضلابها، از نظرغلظت آلوده کننده ها باید براساس استانداردهایی باشد که رعایت این استاندارد ها تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست ضروری است.

وی با بیان اینکه خروجی فاضلاب کارخانجات نباید کیفیت آب را برای استفاده های منظور شده تغییر دهد تاکید کرد : این واحدها موظفند فاضلاب های تولیدی را با بررسی های مهندسی و استفاده از تکنولوژی مناسب و اقتصادی تا حد استانداردها تصفیه و به سمت شبکه سراسری جمع آوری فاضلاب انتقال دهند.

فرماندار همدان اضافه کرد : با توجه به حجم قابل توجه پسابهای شهری، صنعتی و آبهای برگشتی، برنامه ریزی جهت اسـتفاده از ایـن منـابع بـا لحاظ کردن جنبه های زیست محیطی به عنوان راهکاری مناسب جهت جبران بخشی از کمبود منابع آب و همچنین کـاهش آلـودگیهـا مورد توجه می باشد.

محمدی تصریح کرد : ساماندهی وضعیت فاضلاب بلوار شهید همدانی باید توسط شرکت آب و فاضلاب با همکاری اداره محیط زیست،شرکت شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی این مسیر هر چه سریعتر آغاز شود.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت بی ضابطه واحدهای متعدد ضایعاتی در مسیر روستای انصارالامام و لزوم ساماندهی این واحدها گفت : وضعیت مدیریت پسماندهای زباله مطلوب نیست و بازنگری در نحوه کار پیمانکاران این بخش توسط شهرداری ضروری است.

به گزارش عصر همدان، مطابق اصل پنجاهم قانون اساسـی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات رو بـه رشـدی داشـته باشـند، وظیفـه عمـومی تلقـی شـده و فعالیتهایی که با آلودگی و تخریب محیط زیست ملازمه پیدا کند، ممنوع می باشد.

بنابراین اگر تخلیه فاضلاب و پسابها بـه محـیط به عنوان یک منبع آلاینده فرض شود، برنامه ریزی بهره برداری از آنها یکی از موضوع های مرتبط با اصل پنجاهم قـانون اساسـی بـه شمار میآید. همچنین مطابق با قانون توزیع عادلانه آب، فاضلابها و آبهای برگشتی به عنوان یکی از منابع آبی محسوب شـده و در این قانون مسئولیت سازمانی وزارت نیرو در مدیریت این منابع به طور صریح تعیین شده است (ماده ۲۴ قانون توزیع عادلانه آب).

انتهای پیام/

آخرین مطالب