• امروز : یکشنبه - ۳۱ تیر - ۱۴۰۳
  • برابر با : Sunday - 21 July - 2024
2

آسیب شناسی طرح جامع شهری همدان از منظر اساتید دانشگاه/ شهری که متخصصان شهرسازی پرورش می دهد همچنان در طرح جامع می لنگد

  • کد خبر : 110189
  • 30 فروردین 1400 - 10:13
آسیب شناسی طرح جامع شهری همدان از منظر اساتید دانشگاه/ شهری که متخصصان شهرسازی پرورش می دهد همچنان در طرح جامع می لنگد

از آنجایی که تصویب طرح جامع شهری همدان همچنان در هاله ای از ابهام است و عده ای مدعی هستند در حال بررسی است اما برخی اعضای شورای شهر از تصویب و تایید طرح جامع خبر دادند که انتقادات و اشکالات زیادی به آن وارد است. به گزارش عصر همدان؛ در حالی که دانشگاه بوعلی […]

از آنجایی که تصویب طرح جامع شهری همدان همچنان در هاله ای از ابهام است و عده ای مدعی هستند در حال بررسی است اما برخی اعضای شورای شهر از تصویب و تایید طرح جامع خبر دادند که انتقادات و اشکالات زیادی به آن وارد است.

به گزارش عصر همدان؛ در حالی که دانشگاه بوعلی همدان دانشجویان دکتری شهرسازی را روانه بازار کار می کند اما خود شهر از مشورت ابن افراد بی بهره است و اساتید ادعا دارند که تا بحال کسی از آنها حتی یک مشورت هم نگرفته است!

حسن سجادزاده، مدیر گروه و دانشیار دانشگاه بوعلی سینای همدان‌ در ۲۷ بند به اطلاحات طرح جامع شهری همدان پرداخته و آسیب های آن را تشریح کرده است.

۱ .از آنجا که تهیه طرح های جامع شهری بایستی براساس رویکرد مشخص در زمینه توسعه شهری بوده که در طرح های ساختاری – راهبردی مشخص شده، تهیه طرح ساختاری – راهبردی بعد از تهیه طرح جامع شهری آن هم توسط مشاور طرح جامع موضوعی است که ابهامات و پیچیدگی های طرح جامع را به دنبال دارد.

۲ .عدم توجه به رویکرد محله محوری (TND)، در راستای برقراری حس آرامش و سرزندگی با توجه به تجربه بسیار فاخر الگو و کانسپت محالت شهر همدان)چمن ها(، و با توجه به این که این رویکرد اساس طرح های جامع را معموال به خود اختصاص می دهد.

۳ .بی توجهی به رویکرد حمل و نقل سبز و عمومی(TOD ،(در جهت ارتقاء رویکرد انسان مداری در شهر همدان و فقدان ارائه الگوی مناسب ترافیکی با توجه به سرعت رشد خودرو در شهر و معضلات عظیم ترافیکی.

۴ .بی توجهی به ساختارها و زیرساخت های سبز شهری همدان در روند توسعه شهر با توجه به این که شهر همدان به عنوان شهر سبز پایدار شناخته شده و در این فرایند نه تنها چندان مالحظه ای به بحث احیاء رود دره ها، چشمه، قنات ها و … نشده بلکه با الحاق مناطق سبز محدوده و روستاهای اطراف چون حیدره، سیلوار و …. منجر به تخریب شدید حوزه های زیست محیط در آینده نزدیک و رونق بازار سوداگری زمین ها و باغ های اطراف شهر خواهد شد.

۵ .بی توجهی به اصل اساسی و مهم بازآفرینی شهری در فرایند تعریف بخش عظیمی از لکه ها و کاربری های شهری و در نظر نگرفتن مالحظات هویتی- اجتماعی بافت های ارزشمند تاریخی نظیر محدوه سال ۱۳۳۵.۶ .فقدان رویکردهای نوین شهرسازی در فرایند توسعه شهری نظیر توجه به رویکرد شهر هوشمند، شهر خالق، شهر رقابت پذیری و … که در تجارب امروز دنیا سرلوحه و مدار توسعه شهری قرار گرفته است.

۷ .عدم توجه به نظلم پهنه بندی شهری و اصالح ساختار منطقه بندی شهری براساس معیارهای کالبدی، اجتماعی، فرهنگی، هویتی، اقتصادی و زیست محیطی.

۸ .عدم تعریف نقش شهرهای میانی در فرایند توسعه شهری و بی توجهی به اصل اساسی گردشگری در فرایند توسعه راهبردی شهر همدان با توجه به این که در طرح ساختاری – راهبردی که در حال انجام است این اصل اساسی به عنوان محور توسعه شهر همدان تعریف شده است.

۹ .فقدان توجه به دو مبحث بسیار مهم عدالت اجتماعی و عدالت زیست محیطی در راستاری تعدیل قطب بندی های شهری و در نظر نگرفتن توزیع خدمات عادالنه و مناسب روزمره و هم چنین سطح و سطوح کاربری ها و فضاهای سبز شهری.

۱۱ .عدم تشخیص صحیح و درست در حوزه جانمایی ابنیه بلند مرتبه و پیشنهاد محدوده هایی در زمینه احداث بناهای بلند مرتبه که خسران و زیان بسیار شدیدی در حوزه محیط زیستی و اجتماعی در آینده به دنبال خواهد داشت.

۱۱ .پیشنهاد لکه ۶۷۱ هکتاری در محدوده روستای شورین بدون تعریف الگوی کارکردی و عملکردی برای آن و بدون توجیحات مشخص در زمینه ارتباط و اتصال این منطقه با کانون های فعال شهری.

۱۲ .بی توجهی به تعریف حوزه های عملکردی و کارکردی بسیاری از لکه های داخل شهر و زمین های صنعتی با توجه به این که چندین دهه این زمین ها همچنان از نظر اقتصادی و اجتماعی بصورت متروک و منزوی در شهر باقی مانده اند.

۱۳ .کم توجهی به اصل اساسی رویکرد محرک توسعه در فرایند توانمندسازی و ارتقاء سرزندگی مناطق حاشیه نشین شهری و دامن زدن به رشد و توسعه مناطق حاشیه نشین با توجه به الحاقات و پیشنهادات کاربری های اراضی.

۱۴ .فقدان ارائه سناریوهای مختلف توسعه کالبدی و فیزیکی و همچنین عدم ارائه راهبردهای توسعه شهری براساس رویکردهای تهاجمی – تدافعی – اقتضایی و انطباقی در مسیر توسعه شهر همدان.

۱۵ .بی توجهی به اصل مشارکت و همراهی مردم در فرایند تهیه طرح جامع شهری در راستای تعامل هر چه بیشتر مردم با اجراء طرح مذکور و کم توجهی به بسترها و زمینه ها و روحیات اجتماعی و فرهنگی مردم شهر همدان در فرایند تهیه طرح جامع شهری.

۱۶ .بی توجهی به اصل مشارکت و همراهی مردم در فرایند تهیه طرح جامع شهری در راستای تعامل هر چه بیشتر مردم با اجراء طرح مذکور و کم توجهی به بسترها و زمینه ها و روحیات اجتماعی و فرهنگی مردم شهر همدان در فرایند تهیه طرح جامع شهری. ۱۶ .بی توجهی به ویژگی های اقلیمی و آسایش اقلیمی در نحوه توزیع و تنظیم کاربری ها و بی توجهی به بحث پایداری زیست محیطی در راستای تقویت آسایش اقلیمی و آسایش محیطی در فضاهای شهری.

۱۷ .کم توجهی به رویکرد سالمت روانی(Health Mental)، و همچنین حوزه های پدافند غیر عامل و مخاطرات طبیعی با توجه به این که امروزه، توجه به مسائل و مباحث ذهنی و روانی یکی از سرفصل های مهم توجه به الگوهای زندگی در شهر می باشد.

۱۸ .در نظر نگرفتن مالحظات قشربندی اجتماعی و تعریف و تنظیم دسترسی ها، کاربری ها و لکه گذاری ها در حوزه توجه به مقوالتی چون سالمندان، کودکان، بانوان.

۱۹ .بی توجهی به اصول قلمروپایی و درک صحیحی از رفتارهای اجتماعی مناطق مختلف شهری، طبقات مختلف اجتماعی، نحوه تعامل روستائیان با شهر، فرهنگ شهری و … در تنظیم فعالیت ها و کاربری های در نظر گرفته شده.

۲۱ .فقدان بهره گیری و مشورت الزم در فرایند تهیه طرح جامع با اساتید مختلف، کارشناسان، خبرگان و مطلعین شهر و بی توجهی به سبقه تاریخی و هویتی شهر همدان و عدم در نظر گرفتن تعامل رودرو با ساکنان مناطق مختلف شهری.

۲۱ .بی توجهی به اصل هم پیوندی فضایی بخصوص در توسعه های جدید و تعریف کاربری ها به عنوان یک اصل مهم در راستای تقویت ساختار و سازمان فضایی شهری که اتفاقا بسیاری از پدیده های شهری نامطلوب در اثر فرایند بی توجهی به همین اصل شکل گرفته اند.

۲۲ .کم توجهی به بحث امنیت اجتماعی و محیطی به خصوص در تعریف و تغییر کاربری ها از منظر میزان جرم خیزی فضاها و همچنین در نظر نگرفتن توجه به مدیریت این گونه فضاها در نتیجه تغییر کاربری ها.

۲۳ .بی توجهی به اصل تاب آوری اجتماعی و اقتصادی فضاها و سکونت گاه های شهری در طی زمان و ایجاد بستری مناسب در راستای تقویت تاب آوری شهری بخصوص در بافت های تاریخی شهر همدان.

۲۴ .بی توجهی به رویدادها، حوادث، وقایع تاریخی، خاطرات اجتماعی، دلبستگی مکانی و محیطی در فرایند تهیه و توزیع و تعدیل کاربری ها و کم دقتی در مطالعات عمیق تاریخی و جامعه شناسی شهری شهر همدان در فرایند تهیه طرح جامع شهری.

۲۵ .بی توجهی به ساماندهی نظام مشاغل و به خصوص مشاغل مزاحم و همچنین فقدان پهنه بندی و تعریف و سازماندهی اجزاء و عناصرو ارتباطات طیف وسیعی از این گونه مشاغل در محورهای مختلف شهر همدان.

۲۶ .بی توجهی به نقش و جایگاه ورودهای مهم همدان نظیر ورودی از سمت تهران، کرمانشاه، مالیر، گنجنامه، غار علیصدر و … و بازخوانی و بازنمایی نقش ورودها و راه های قدیم و جدید در فرایند توسعه راهبردی شهر.

۲۷ .بی توجهی به اصل حیات شبانه با توجه به این که امروزه به عنوان یکی از نیازهای ضروری و اضطراری در شهر ها و کالن شهرها شناخته می شود.

انتهای پیام/آ

لینک کوتاه : https://asrehamedan.ir/?p=110189
  • دیدگاه‌ها برای آسیب شناسی طرح جامع شهری همدان از منظر اساتید دانشگاه/ شهری که متخصصان شهرسازی پرورش می دهد همچنان در طرح جامع می لنگد بسته هستند

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰

دیدگاهها بسته است.