بیشترین بازدیدها

کاریز قاسم آباد کاندید ثبت در فهرست جهانی یونسکو

قنات قاسم آباد قناتی تلفیقی از میراث ملموس و ناملموس است و کالبد قنات فقط بخشی از منظر فرهنگی آن را تشکیل می دهد.

به گزارش عصر همدان؛ میراث ناملموس قنات قاسم آباد همدان مربوط به فنون محلی و مهندسی سنتی احداث و مرمت قنات، دانش فنی، حفظ ایمنی قنات، سازمان کاری مقنیان در هنگام حفر قنات، نظام سنتی تقسیم آب قنات قاسم آباد، نظام مالکیت و مدیریت آب قنات قاسم آباد، ساعت آفتابی میراب های قاسم آباد می باشد که مفصلا در کتاب قنات قاسم آباد به آن ها پرداخته شده است.

بحث دیگر در مورد تاثیر الحاق بر روند ثبت جهانی قنات، تغییر کاربری ۴۰۰ هکتار جنگل دست کاشت در اثر این الحاق است، این اراضی به عنوان منظر فرهنگی قنات تا کنون توانسته اند هم کارکرد قنات را حفظ کنند و هم جامعه محلی روستا را، و در صورت نابودی این اراضی جامعه محلی نیز دچار از هم گسیختگی شده و تمام میراث ناملموس قنات از بین خواهد رفت. به همین دلیل قنات شانیت خود را برای ثبت در فهرست میراث جهانی از دست خواهد.

انتهای پیام/آ

آخرین مطالب