اینجا همدان به وقت خدمت

گروه های جهادی همدان همزمان با شیوع جهت پای کار آمده اند و تا ریشه کنی آن ایستاده اند.

به گزارش عصر همدان؛ بچه های جهادی برای ریشه کنی کرونا تا آخر ایستاده اند.

انتهای پیام/

آخرین مطالب