به همدان سفر کنید اما از راهی دیگر

مسئولین میراث فرهنگی استان همدان را مردم به سفر مجازی به این استان دعوت کردند.

به گزارش عصر همدان؛ همدانی ها امسال شما را از راه دنیای مجازی به شهرشان دعوت می کنند.

گردشگری مجازی سفری مناسب دراین روزهای کرونایی است.

 

آخرین مطالب