فیلم/

عزاداری باصفای کاروان کشور آذربایجان

آخرین ویرایش در:
عزاداران حسینی از کشوراذربایجان در ایستگاه صلواتی بی زینب امزاجرد به اقامه عزا پرداختند.

 

به گزارش عصر همدان، کلیپ عزاداری باصفای کاروان کشور آذربایجان و خادمان ایستگته صلواتی بی بی زینب امزاجرد تهبه شده است.

 

آخرین مطالب