برخورد قاطع دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی

به گزارش عصر همدان، جمال خشوعی مدیرکل گمرک همدان به همراه معاون فنی گمرک وچند تن از مرتبطین به اتهام اخذرشوه وتبانی درفساد سازمان یافته مالی بازداشت شد.

آخرین مطالب